Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาหลาว วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560

Loading image. Please wait


 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
เพื่อต่อเติมถาวรวัตถุที่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

วัดเขาหลาว หมู่ที่   ตำบลวังมะนาว  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ..๒๕๖๐ (ตรงกับ ขึ้น ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๓.๐๙ .

******************************************************************

เนื่องด้วยวัดเขาหลาว ที่ได้สร้างหลวงพ่อสัมพุทโธสีทอง ขนาดหน้าตักกว้าง .๙๙ เมตร สูง ๒๔ เมตร เสร็จสมบูรณ์แล้ว และยังได้ก่อสร้างถาวรวัตถุอีกหลายรายการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยคณะศิษย์  จึงได้จัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำทุนทรัพย์ไปต่อเติมถาวรวัตถุของวัด ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขยายและจำเป็นใช้ สำหรับรองรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาบำเพ็ญบุญในศาสนาเป็นจำนวนมาก ทางวัดเขาหลาวจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  โดยมีหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์ วัดเขาหลาว เป็นประธานรับกฐินสามัคคี พระอาจารย์งาม  รตนญาโณ เป็นประธานดำเนินงาน พระครูวินัยธรสมชาย  ตนฺติปาโล เจ้าอาวาส 

ทั้งทางวัดเขาหลาว ยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระผงสมเด็จ รุ่นบารมี ๑๐ ทัศ ของหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ วัดเขาหลาว เพื่อให้เกิดความสุข เกิดทรัพย์ เกิดความร่ำรวย มียศ มีเกียรติศักดิ์ศรี เจริญเติบโตในหน้าที่การทำงานยิ่งๆขึ้นไป สว่างใจสว่างธรรม ให้พ้นจากทุกข์และภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้มีไว้บูชา พุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์ วัดเขาหลาว และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปร่วมพิธี  เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดกฐินสามัคคี กอง กองละ ๑๐๐ บาท จะได้รับพระผงสมเด็จ รุ่นบารมี ๑๐ ทัศ องค์ สำหรับเจ้าภาพซึ่งเป็นประธานสาย จำนวน ชุด ๒๕ กอง จะได้รับวัตถุมงคลพระผงสมเด็จ รุ่นบารมี ๑๐ ทัศ ชุดกรรมการ องค์ จำนวน ๑๒ ชุด (๒๕*๑๒) จะได้รับวัตถุมงคลชุดรองประธาน กล่อง 

ดังนั้น ทางวัดจึงขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นบุญกุศลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายเจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยเทอญ

 

ประธานทอดกฐิน

คุณวิศิษฎ์ ~ คุณบุญทิพย์  คชสิทธิ์

ประธานอุปถัมภ์

คุณชลอ ~ คุณสุภาณี   สุดประเสริฐ คุณประเจิด ~ คุณสืบสาย   สุขแก้ว

รองประธานฯ

 

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ  จำกัด คุณปรียาภา  ตรีไพรศานต์ คุณวิภาศิริ  ฉันทานุมัติ คุณณัฐกานต์  คชสิทธิ์

มูลนิธิหวาน-จุ้ย  สุขแก้ว คุณภรกานต์  ภานุสรณ์กุล คุณหงวด  แซ่อึ๋ง คุณสมพิศ  แซ่ก่ำ

นายแพทย์ชัยรัตน์  ปัณฑุรอัมพร คุณทองหลาง   แพงศรีละคร คุณภาค  วราธนานันทน์ คุณจันทร์ทิพย์  แซ่ก่ำ

คุณประดิษฐ ~ คุณสุมาลี  สมิงแก้ว (ลานสมานพืชผล) ครอบครัวเด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณอดิศักดิ์  อารยาภิชาติ คุณวิมล  สุขสวัสดิ์อำนวย

คุณคงชาน (ผู้ใหญ่เบิ้ม) ~ คุณกฤษณา   มาบรรฑิตสกุน คุณบำรุง โพธิ์ดี คุณจินตนา  ทองน้อย  คุณแม่จำนง  ไทรเมือง

พลตรีณรงค์ ~ พ.ต.อ.หญิง กัลยาณี พฤกษารุ่งเรือง   คุณแม่ทวี พฤกษารุ่งเรือง คุณอู๊ด แฟลตคลองจั่น คุณศักดิ์สิทธิ์   กลิ่นลำดวน     

พ.ต.อ.ยุทธนา ~ คุณจารุวรรณ  พฤกษารุ่งเรือง    คุณอังศนา  โรจนตันติกุล ท้าวคำอู๊ด วิไชสุก     คุณดวงดาว   วิบูลย์รุจิราพงษ์

นาวาเอกวรวุธ ~ คุณบังอร  พฤกษารุ่งเรือง  เรืออากาศโททวี ~ คุณกฤษณา  นนท์เภท คุณมณเฑียร  พุ่มริ้ว และครอบครัว คุณสืบศักดิ์ ~ คุณสุรัชดา  หลายทอง คุณยงยุทธ ~ คุณมาลี  ธรรมวิโรจน์ศิริ คุณสมศักดิ์  คงเจียมศิริ และครอบครัว คุณวีระ ~ คุณพนิตนาฎ ภัทรอานันท์ คุณนิคม ~ คุณวันทนา  กุมภีพงษ์ คุณปานรย์พิรัชย์ ~ คุณเบญจพร หฤทัยวรกุล คุณไพโรจน์  คงอานนท์ และครอบครัว คุณประภัทรพงษ์  ฉายสิว คุณเกษม ~ คุณอนงค์  สรศักดิ์เกษม คุณณัฐชัย  ตันตินวชัย ~ คุณกษรัตน์  นิยมศิลป์ คุณพ่อน้อม ~ คุณแม่เฮียง  อยู่ยง คุณเสฏฐวุฒิ ~ พ.ต.อ.หญิง ณัฐฐินี  อยู่ยง คุณสุพรรณี   แย้มยงค์ คุณอนุวัฒน์ ~ คุณสิริกาญจน์ รัตนกระจ่างธนัช คุณแม่ละม้าย  ศรีสารากร คุณเวชยันต์ ~ คุณธนิษฐา   ศรีสารากร คุณสาวิตรี   ฉัตรมาลีรัตน์ คุณกฤตณัฐ ~ คุณอนงค์ลักษณ์  เทหะสุวรรณรัตน์ นาวาตรีจงรักษ์ ~ คุณรุ่งทิวา  พวงมณี คุณธวัชชัย ~ คุณวารุณี  ฉัตรบวรพิทักษ์ คุณบูรพา  ใจเครือ  คุณชัชชัย ~ คุณกฤชวรรณ์   จารุวรรณากร คุณบุญฤทธิ์ ~ คุณอรัญญา  จิตต์เกื้อ คุณบงกช  สุกใส คุณวรวรรณ วงษ์ทอง  คุณปราณี  จิวเฉลิมมิตร (ร้านรุ่งเรืองผลค้าข้าว) คุณอรปรีญา  จิวเฉลิมมิตร คุณบุญชัย  จิวเฉลิมมิตร คุณพรรณี  จิวเฉลิมมิตร

คุณรัชนีวดี  ปิ่นประดับ คุณน้ำอ้อย  ทำดี คุณสุทิน  แซ่ล่าย คุณสุมลรัตน์  แซ่ล่าย 

ร.อ.เกียรติศักดิ์ - คุณยุรี  ฉายชูวงษ์ คุณวัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์ ร้านกษีราค้าวัสดุ คุณยศวริศ   ม่วงทอง  

คุณภัทรกร  วัชรกฤษฎ์ คุณสิริกร   วัชรกฤษฎ์ คุณเอื้ออังกูร  พงษ์เฉลิมโภคิน คุณอานันต์  โรจนตันติกุล

คุณสุเทพ ~ คุณชนานันท์  ริมธนาเลิศ บจก.แอคทีฟ เดคคอร์ คุณธนิต  รัตนกำชัย คุณณรงค์วิทย์   ยงกิจถาวร

คุณกัลยา  โพโต คุณจันทรสิริ  สุนทรทิพย์ คุณปิติ  เตชาพิสุทธิ์ คุณจิตรา   ธีระชีพ 

คุณจันทร์จิรา  แดงฉาย คุณชัยเกียรติ ~ คุณอุบลวดี  เกสรบัวทอง คุณสมชาย  ทอแสงมณี ร้านอาหาร SUSHIPLANET

คุณสุภาณี  ผการัตน์ คุณวรรณ  ชนะมีชัย คุณรจิตต์  โสภา คุณสมพร  โรจนตันติกุล

คุณละมูล  ตันต์ศิริ คุณสมเกียรติ   จิรสุวรรณกุล คุณพิพัฒ  ยะติน ผอ.ปรีดา  แสงศรีจันทร์รัตน์ 

คุณธรา   ทรงพัฒนะโยธิน คุณอนุพงษ์ ~ คุณมณี  ยงกิจถาวร คุณชาญณรงค์ ~ คุณนิสา  สมาวงษ์ คุณศิริศักดิ์  ยงกิจถาวร

คุณสมศักดิ์  คงเจียมศิริ คุณเสาวนีย์   เบี้ยแก้ว คุณพ่อสง่า ~ คุณแม่จำเนียร  เกตุแก้ว คุณชัยชาญ ~ คุณเพยาว์   เข็มทอง 

คุณดนัยวัฒน์  เกตุแก้ว คุณอุษา  โรจน์อัศวมงคล คุณเอื้อฟ้า   เชียงสิน คุณปรารถนา   พิทักษ์สินธ์ 

คุณศิริพร  ฤทธิยงค์ คุณอุบลรัตน์  สุวรรณมา คุณอรรถพร ~ คุณพิพัฒน์ คุณเพ็ญนภา  ปากหวาน 

คุณมณฑิรา  ดรุณพันธ์ คุณปราณี   กิ่งทอง คุณสมพงษ์  จำปาทอง คุณอารียา   ประกอบสุข 

คุณกิตติพันธ์  ภูววีรานินทร์ คุณแม่ไพรัตน์  สุนทรมณี คุณทรงรัฐ  สุนทรมณี นายกอบต.สหัส   คำทอง

อดีตนายกอบต.สุพิน  ธงไชย กำนันกำธร  พงษ์ทวี 

 

ประธานสายต่างๆ

 

พระณนณัฏฐ์จารุธมฺโม วัดสักใหญ่ พระครูใบฎีกากรี สจฺจญาโณ วัดสักใหญ่ พระกิตติศักดิ์ ปภัสสโร วัดสักใหญ่ พระประพัฒน์ ลายทอง วัดสักใหญ่

พระอภินันท์ มาแจ้ง  วัดสักใหญ่ พระเกริกพงษ์ เตชะธัมโม พระพลศักดิ์ จันทสาโร และญาติมิตร พระอธิการสมนึก วัดโพธิ์เผือก

พระมหาหนึ่งฤทัย  นิพฺภโย วัดราชสิงขร  พระพิเศษ  อริยวิเสโส สำนักสงฆ์รังสีมัชฌิมา  พระอาจารย์อ้วน วลฺลโภ วัดดอนทราย พระอาจารย์พรเทพ วรญาโณ  วัดห้วยโรง พระมหาสัมพันธ์ สิริโรจน์บริรักษ์  เจ้าอาวาสวัดเขาแร่   พระอาจารย์เฉอะ วัดดอนทราย พระมหาทวีศักดิ์ ฐิจฺตโต วัดเชิงหวาย พระเอกพิสิษฐ์กร ปวฑฺฒโน วัดเชิงหวาย พระครูปลัดอำพัน อมรธมโม พระมหาสัมพันธ์ วัดดวงแข พระบุญมี  วัดประดับ พระมนัส   วัดถ้ำเสือ

คุณเอกรัฐ ทองกลาง ผู้ใหญ่ปทิต - คุณจินตนา  สมิงแก้ว คุณธนพล - คุณทองสุข  สมิงแก้ว คุณพัชระ  สำราญเดช (เทพ)

คุณฐิติรัตน์  พึ่งประสบ คุณสมเกียรติ - คุณสุนันท์  แก้วโสภา คุณสวัสดิ์ - คุณสำรวย  บุญเลี้ยงมา คุณมนัส - คุณสมหมาย  บุญเลี้ยงมา

ร้าน ช.รุ่งเรือง (ประตูสู่ปักษ์ใต้) คุณทองมัด - คุณละมูล บุญเลี้ยงมา คุณจำรัส - คุณสำเริง บุญเลี้ยงมา คุณสงวน - คุณสมบัติ   มหาวัง

คุณสมจิตร - คุณรัตนา บุญเลี้ยงมา คุณธนศักดิ์ - คุณประคอง บุญเลี้ยงมา คุณวินัย - คุณสุภาพร บุญเลี้ยงมา คุณอู๋  - คุณหนู แก้วมา

ผู้ใหญ่ธนกร - คุณหล้า  อินทพันธ์ คุณสมเดช - คุณสมัย  สุมาลัย คุณชัยยา - คุณแจ๋ว  สุรีอาม คุณสุรินทร์ - คุณอารีรัตน์  กลิ่นกุหลาบ

คุณบุญสืบ - คุณประนอม  เมืองโต คุณวรีพร พงษ์เขียว คุณบรรหาร - คุณเตือนใจ  สุขสุวรรณไพร คุณจิรทีปต์ - คุณวารินทร์  ประกัน

ว่าที่ ร.ต. อัจฉริยะ  เปรื่องเดช คุณปาริชาติ  เปรื่องเดช คุณอรศิรป์  ตระการไทย นาวาอากาศเอกเฉลิมพร ขำนวลทอง

นาวาอากาศเอกหญิงบุญรุ่ง ขำนวลทอง  คุณสมจิตร ผาจีน คุณศุภกร ผาจีน คุณจักรธร  ผาจีน

ร.ต.ศักดิ์พงษ์ - คุณรัตนา  ภูครองจิตร คุณสถิตย์  วงษ์สนิท คุณเผด็จภูมิ  อังอินทรสงฆ์ คุณยุทธนา  เชิดชูศิลป์

ผู้ใหญ่สำรวย  พิมมณี คุณพิมนภา  สำเภา คุณพรชัย  ปลื้มจิต คุณณภัทร์  ปลื้มจิต

คุณชิดพงษ์  ปลื้มจิต คุณพวน  อินนุช คุณสมหมาย  สมทรัพย์ คุณอำนวย โตสิงห์

คุณทวีศักดิ์  ชมเฉื่อย คุณมะลิ  บัวกาญจน์ คุณพรเทพ - คุณไพจิตต์  นันธนวัฒน์ คุณพงษ์เทพ  ศรีสุรางกูล

คุณทัศนะ - พ.ต.ท.หญิงอัญชนา สมบูรณ์นิรันดร์  คุณสหัทยา  ยาคุณ พ.อ.จิรชัย ไทรเมือง พ.อ.หญิง จงลักษณ์ ไทรเมือง 

ปลัดชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ (จ.นครราชสีมา) กำนันนันทวุฒิ  จีนาภักดิ์ น.ท.จารุวรรณ ไทรเมือง คุณขวัญจิต กลิ่นลำดวน 

คุณแสงเดือน กลิ่นลำดวน คุณจเด็ด กลิ่นลำดวน คุณอารีรัตน์ กลิ่นลำดวน คุณอภิญญา เหงาลิ้ม

ผ.ศ.นันทวรรณ  เภาจีน คุณจริยา  เภาจีน คุณฉฎาณิศา  ชำนาญเวช คุณวงเดือน  ชมแสงจันทร์

คุณจิระศักดิ์ - คุณนวลจันทร์  กลอยสวาท คุณดรุณี  บุญสุข คุณสุกัญญา  ลิ้มเจริญสุข คุณณิพาธิภรณ์  ธนากูลฐานัส

คุณฐิติวรรณ - Eric และครอบครัว Hallin คุณบุญรักษา  กายาผาด คุณอัครินทร์  จิรภรเจริญสุข คุณมฑธรรม  นิ่งใจเย็น

คุณอำนาจ งามสุริยโรจน์ และครอบครัว คุณสุภาพร  พงษ์ปูชณีย์กูล คุณฐิตานันท์  สุธัญชัยตระกูล คุณผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์

คุณธนภรณ์ ทังสุนทร และครอบครัว คุณพรสม  ศุภวรรธนะ คุณสมเกียรติ - คุณศิริพรศุภวรรธนะ คุณอำนาจ - คุณสงกรานต์  คำตัน 

เจ๋แอ๋ว (กะทิสด) โคราช คุณนิพนธ์  สมพื้น คุณประภพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณอภิชาติ  พรหมจินดา

คุณอรรถสิทธิ์  สงสรนะ คุณอดิศักดิ์  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณอำนาจ ชำนาญ คุณสวรรณี  มุติยารมย์

คุณเติมวงศ์  วรรณรัตย์ คุณชัญญานุช  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณก้องเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ คุณมานะ  สุดสงวน 

คุณบุญนิยม  วิริยาทรพันธ์ คุณอารยา  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณสมศักดิ์  วิริยาทรพันธ์ คุณบุญอยู่  บันฑิตกาวิท 

คุณบัวลา - คุณทัศนีย์  บางวิเศษ คุณเอกวัชร โพธิ์เอี่ยม คุณสมหมาย  คล่องใจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ญิ่งญิ่ง 

คุณสมชาย - คุณอัญชลี เตียวเจริญ คุณบุญส่ง  เพิ่มประเสริฐ ร้านผัดไทยน้องปุ๋ย (ลาดพร้าว 87) คุณนภัสกร  ศรีสารากร

คุณจุฑามาศ   เกตุยั่งยืนวงศ์ คุณแม่พวน  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณเดือนเพ็ญ  เอี๊ยะสมบูรณ์ 

คุณทศพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ ครูสำราญ   มูลคุตร คุณพัฒนา  เจริญพรรณ คุณพัชราภร  เจริญพรรณ 

พ.ต.อ.ธเนศ - คุณบงกช เทพสุด คุณแฉล้ม  เทพสุด คุณกรีฑา  เทพสุด คุณพีรญาพงษ์  ทวีวิรัตน์

คุณศิริมา  เอี่ยมโต เจ๋ผา คุณอรรัฐฐา ตั้งเลิศวิชชา ร.ต.ต.คณิต สัตถาพร (สน.หัวหมาก) 

ด.ต.อุดมฤทธิ์  ศรีสารากร นายกอบต.เมี้ยน - คุณมะลิ  ดวงเนตร ผู้ใหญ่สมาน ดวงเนตร คุณอิทธิพล - คุณชานินันท์ บ้วนนอก 

คุณชัชชัย - คุณศิริรัตน์ สฤษดิ์อภิรักษ์ คุณบุศรินทร์ ดวงเนตร คุณศราวุธ - คุณสุดจิตร อยู่ยง คุณกำพล  ภัทรดิลกรัตน์

คุณนภัสสร  ดวงเนตร คุณธณภัทร  ปานรัศมี คุณอรอุมา  ภูมิศิลป์ คุณชัยพร ก่อเกียรติเจริญ 

คุณวิเศษ สมานรักษ์ คุณอมร สดิษฐ์รักษ์ คุณสมบุญ - คุณสุวรีย์  ผลเจิม คุณพัชรินทร์ นาครินทร์

คุณเจตนิพัทธ์  นนทราช (ชา) คุณภัทรกร  ลัคนทินวงศ์ คุณวิเชษฐ์  บุญประเสริฐ คุณธนัญธร  ปัญเจียง 

คุณศิรวัฒน์  ปัญเจียง คุณวีระ - คุณพนิตนาฎ  ภัทรอานันท์ คุณนิภาฎา  ปัญเจียง คุณเกษรา  คงตระกูล 

คุณเพิ่มพงศ์  พึ่งเมือง คุณอดิศักดิ์  โพธิ์เบี้ยศรี คุณศศิวรรณ  กลมกล่อม คุณอภิญญา  จูกระโทก 

คุณสุทธิชัย  ทองยศ คุณสมชาย  ไทรสงวน นางเฉลียว  ไทรสงวน คุณอัมพร ไทรสงวน 

คุณณภัทร  บุญอาจ คุณภูรีรัช  บางยี่ขัน คุณปิยาพร เมืองรมย์ คุณกรกช  เทียนทอง 

คุณสุนิสา  พิชา คุณสมควร  สิงห์งอย คุณจันจิรา  เพลิทส์ ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต 

คุณคณานันท์  ทวีโภค คุณศริน  วิวรรธน์สมบัติ คุณน้ำฝน  เดชกังวาน คุณทองคำ  เกตุคำ 

คุณพรสุรีย์ และญาติมิตร คุณอรุชา  ดำรงเกียรติ คุณภรสุรีย์  ธนาสิริทิพย์ พ.ต.อ.ณพพ์กฤษณ์ นิติพัฒน์ธนา 

ร.ท.ประสิทธิ์ สุดสัตย์ นางนภา  จำรูญ คุณอฐิริยา ณัฐวิภาตพงศ์ คุณปาริชาติ กล้วยไม้ 

คุณพชรพร  พนมเขต นางสาวปิยมน สุขกสิ นายเกียรติศักดิ์ ศรีกิจวัฒนกุล หจก. สัตหีบ (๑๙๙๘) 

จ.อ.สืบศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์ คุณสมเกียรติ  ปัญจนาพงศ์ชัย คุณธนะสิทธิ์  ธีรศักดิ์อิสรา คุณจันทร์เพ็ญ มั่งสาคร

คุณรัตตภาภรณ์  ฉันทนาวิวัฒโชติ คุณนุชจรี  ตั้งทรัพย์อนันท์ คุณกัณฑภรณ์  สมพงษ์ คุณศศกร  ปานสายลม

คุณประดิษฐ์  ช้อยขุนทด คุณตรีทิพย์นิภา  อุดมศรี คุณวัชลีภรณ์  ไพรสน คุณศุภชัย  สงบจิตต์

 

กรรมการประสานงาน
best-selling fake omega watches online

perfect omega replica watches online shop

พระครูวินัยธรสมชาย   ตนฺติปาโล  โทร. ๐๘๗-๘๐๙-๐๕๘๗
คุณประเวช   อยู่ยง   โทร. ๐๘๑-๙๓๓-๖๙๐๐

คุณสุชาติ   อยู่ยง  โทร. ๐๘๑-๙๔๔-๑๖๒๗
คุณเสฏฐวุฒิ   อยู่ยง  โทร. ๐๘๑-๙๒๐-๔๖๘๓  

หรือที่ www.watkhaolao.com

(รายนามและอักษรใดผิดพลาดตกหล่น ทางคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)


smrtovnica ba visoko sarajevo trebinje travnik bihac visoko mostar jastuci madraci cvijeće horoscope vicevi sanovnik horoskop recepti sound test sound check cosmetics beauty blumen lektire lektira knjige blogger free templates blogger templates kalkulator sound test sound check medicina lijekovi rezepte