Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

Loading image. Please wait


 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

 

เพื่อสร้างพระพุทธเมตตา 

ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ) เวลา ๑๓.๐๙ น.

**************************************************************

เนื่องด้วยทางสำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง พระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก ๑๐ เมตร สูง ๒๔ เมตร ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัด จึงได้จัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อนำทุนทรัพย์ไปดำเนินการสร้างองค์พระพุทธเมตตา โดยมี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว พระอาจารย์งาม รตนญาโณ เป็นประธานดำเนินงานก่อสร้าง

นอกจากนี้ทางสำนักสงฆ์ ยังได้จัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญพระพุทธเมตตา”  ปลุกเสกโดย หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีและเพื่อให้มีความสุข มีทรัพย์ ร่ำรวย เจริญมั่นคง สว่างในธรรม คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้มีไว้บูชา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดกฐินสามัคคี ๑ กอง กองละ ๑๐๐ บาท จะได้รับวัตถุมงคล เหรียญพระพุทธเมตตา ๑ องค์ สำหรับเจ้าภาพที่เป็นประธานสายจำนวน ๑ ชุด ๒๕ กอง จะได้รับวัตถุมงคล เหรียญพระพุทธเมตตา ชุดกรรมการ ๑ องค์ เป็นเจ้าภาพ ๑๒ ชุด จะได้รับวัตถุมงคลชุดรองประธาน ๑ กล่อง

ดังนั้นทางสำนักสงฆ์จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นบุญกุศลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้คณะเจ้าภาพทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ด้วยเทอญ

ประธานทอดกฐิน

คุณนิคม - คุณวันทนา กุมภีพงษ์

รองประธานทอดกฐิน                                          ประธานอุปถัมภ์                 

                คุณภรกานต์ ภานุสรณ์กุล                                     พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ

              คุณประดิษฐ - คุณสุมาลี สมิงแก้ว

                                                                     ประธานดำเนินงาน

                                                                                      พระอาจารย์งาม รตนญาโณ

รองประธาน

คุณวิศิษฎ์ - คุณบุญทิพย์  คชสิทธิ์ คุณชลอ - คุณสุภาณี  สุดประเสริฐ คุณประเจิด - คุณสืบสาย  สุขแก้ว

บริษัท ทัสโก้ทราโฟ จำกัด คุณหงวด  แซ่อึ๋ง คุณสมพิศ  แซ่ก่ำ

คุณคงชาน (ผู้ใหญ่เบิ้ม) - คุณกฤษณา  มาบรรฑิตสกุน   คุณอนุวัฒน์ - คุณสิริกาญจน์  รัตนกระจ่างธนัช คุณปราณี  จิวเฉลิมมิตร (ร้านรุ่งเรืองผลค้าข้าว) 

คุณกฤตณัฐ - คุณอนงค์ลักษณ์  เทหะสุวรรณรัตน์ พลตรี ณรงค์ - พ.ต.อ.หญิง กัลยาณี  พฤกษารุ่งเรือง พ.ต.อ.ยุทธนา - คุณจารุวรรณ  พฤกษารุ่งเรือง

นาวาเอกวรวุธ - คุณบังอร  พฤกษารุ่งเรือง คุณปานรย์พิรัชย์ - คุณเบญจพร  หฤทัยวรกุล คุณวีระ - คุณพนิตนาฎ  ภัทรอานันท์

คุณยงยุทธ - คุณมาลี  ธรรมวิโรจน์ศิริ คุณณัฐชัย  ตันตินวชัย - คุณกษรัตน์  นิยมศิลป์ คุณเสฏฐวุฒิ - พ.ต.อ.หญิงณัฐฐินี  อยู่ยง

คุณธวัชชัย - คุณวารุณี ฉัตรบวรพิทักษ์ นาวาตรีจงรักษ์ - คุณรุ่งทิวา  พวงมณี คุณเวชยันต์ - คุณธนิษฐา  ศรีสารากร

คุณสุเทพ - คุณชนานันท์  ริมธนาเลิศ คุณพ่อสง่า - คุณแม่จำเนียร  เกตุแก้ว คุณไพโรจน์  คงอานนท์ และครอบครัว

คุณโฉมยงค์  วิรุณพันธ์ และครอบครัว คุณชัชชัย - คุณกฤชวรรณ์  จารุวรรณากร คุณชัยเกียรติ - คุณอุบลวดี  เกสรบัวทอง

คุณบวรพัฒน์ - คุณวริวสา  นันทวิสิทธิ์ คุณอัษญาดา  บุญเลี้ยงมา และครอบครัว คุณทองหลาง  แพงศรีละคร

นายแพทย์ชัยรัตน์  ปัณฑุรอัมพร คุณเกษม - คุณอนงค์  สรศักดิ์เกษม คุณสืบศักดิ์ - คุณสุรัชดา  หลายทอง

คุณเสกสรร - คุณชุติมา  ประกัน คุณชัยชาญ - คุณเพยาว์  เข็มทอง คุณสมศักดิ์ - คุณมนัสภร  พันชนะ

ร.อ.เกียรติศักดิ์ - คุณยุรี  ฉายชูวงษ์ ผู้ใหญ่ปทิต - คุณจินตนา  สมิงแก้ว คุณไพบูลย์ - คุณขวัญจิตร  พุทพันธ์

คุณสมศักดิ์ - คุณสังวาล  แก่นพุดซา คุณอภิรัฐ - คุณสุภรัตน์  สินประสม คุณมณเฑียร  พุ่มริ้ว และครอบครัว

คุณสุรชัย - คุณจุฑารัตน์  ประกัน คุณสำรวย - คุณสังวาลย์  ประกัน คุณสัจจะ - คุณน้ำฝน  สอนสุข

คุณเอนิว - คุณสายรุ้ง  คาปริคติ คุณเชิง - คุณสมจิตร  กลิ่นอุบล คุณทัชพล - คุณอมรรัตน์  ขาวเอี่ยม

น.ส.อาทิตยา - ด.ช.ศรุต  ม่วงเขียว คุณอนุพงษ์ - คุณมณี  ยงกิจถาวร คุณชาญณรงค์ - คุณนิสา  สมาวงษ์

ครอบครัวเด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณแม่ทวี  พฤกษารุ่งเรือง บจก.แอคทีฟเดคคอร์ คุณวิมล  สุขสวัสดิ์อำนวย

คุณณรงค์วิทย์  ยงกิจถาวร คุณบำรุง  โพธิ์ดี คุณปิติ  เตชาพิสุทธิ์ คุณกัลยา  โพโต

คุณจิตรา  ธีระชีพ คุณจินตนา  ทองน้อย คุณภาค  วราธนานันทน์ คุณลอ  ทุ่งไธสงค์

คุณเสาวนีย์  เบี้ยแก้ว คุณดนัยวัฒน์  เกตุแก้ว คุณอุษาโรจน์  อัศวมงคล คุณอังคาร  บุปผามะตะนัง

คุณเอื้อฟ้า  เชียงสิน คุณดวงดาว  วิบูลย์รุจิราพงษ์ คุณปรารถนา  พิทักษ์สินธ์ คุณวรรธนะ  แก้วเกิด

คุณศิริพร  ฤทธิยงค์ คุณอังศนา  โรจนตันติกุล คุณอรรถพร - คุณพิพัฒน์ คุณเพ็ญนภา  ปากหวาน

คุณอุบลรัตน์  สุวรรณมา คุณปราณี  กิ่งทอง คุณอารียา  ประกอบสุข คุณนิพนธ์  จำปาทอง

คุณแม่ไพรัตน์  สุนทรมณี คุณทรงรัฐ  สุนทรมณี คุณกิตติพันธ์  ภูววีรานินทร์ คุณอดิศักดิ์  อารยาภิชาติ

คุณมณฑิรา  ดรุณพันธ์ คุณอู๊ด  แฟลตคลองจั่น คุณลำพึง  จำปาทอง คุณสุดใจ  แสงอินทร์

คุณบูรพา  ใจเครือ คุณน้ำอ้อย  ทำดี ร้านกษีราค้าวัสดุ คุณวรวรรณ  วงษ์ทอง

ท้าวคำอู๊ด  วิไชสุก คุณสุทิน  แซ่ล่าย คุณสุมลรัตน์  แซ่ล่าย คุณยศ  ต้นคำ

คุณวัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์ คุณยศวริศ   ม่วงทอง คุณแม่จำนง  ไทรเมือง คุณประสิทธิ์  พุ่มพวง

คุณศักดิ์สิทธิ์  กลิ่นลำดวน คุณปรีดา  แสงศรีจันทร์รัตน์ คุณภัทรกร  วัชรกฤษฎ์ คุณสิริกร  วัชรกฤษฎ์

คุณทรงวุฒิ  มาบรรฑิตสกุน คุณสิทธิโชค  มาบรรฑิต คุณภัทร  น้อยสันเทียะ คุณณีรนุช  เรืองธารา

คุณข้าวปั้น  แก้วเกิด คุณพน  ละครพน   คุณสิทธิโชค  มาบรรฑิต คุณวรรณ  ชนะมีชัย

คุณณัฐยา  จำปาทอง คุณธรรม  เนาว์ราช คุณเด่น  ทองอ่อน คุณพีรวัส  จำปาทอง

ร.ต.ท.สุพล  แวงชัยภูมิ คุณอ๊อด  จันมะลิ คุณสำรวย  แก้วมา  ผู้ช่วยสุพล  ปราศจาก

คุณครน  โพธิ์ทิกุล คุณทองปิ่น  เนาว์ราช คุณธนบัติ  ทัพช่วยกลาง คุณเจนจิรา  จำปาทอง

คุณศรศิลป์ พิจารณ์ คุณสุวรรณ  แสงชะตา คุณบุญเรือง  แสนหาร ผู้ใหญ่เสนาะ  อินทพันธ์
คุณสะอาด  บ่อวิน คุณสนอง  ทองหล่อ คุณสังวาล  จันทบูรณ์ คุณสมชาย  ทอแสงมณี

คุณบุญมาก  บัวแดง คุณสมพงษ์  จำปาทอง คุณพัด  อรุณบน คุณคำพัน  อุรณบาง

คุณวาสนา  อุรณบาง คุณสมบัติ  อุรณบาง คุณสุนทร  เนื้อยาดี คุณฉวี  เนื้อยาดี

คุณเพ็ญศรี  เนื้อยาดี คุณวรรณา  เนื้อยาดี คุณเมาริเชียง  คาปริคติ คุณสนธยา - คุณสุพัตรา

คุณสิรินทิพย์  ประกัน คุณศิวรุฬห์  ศิลปวัฒนกุล เด็กชายกัญจน์  ศิลปวัฒนกุล คุณเอื้ออังกูร  พงษ์เฉลิมโภคิน

คุณถิรวัฒน์  อนุพันธ์ คุณวสะ  อนุพันธ์ คุณดวงเดือน  หงษ์อุบล คุณเตือนใจ  ม่วงเขียว

คุณศิริศักดิ์  ยงกิจถาวร ดาบตำรวจโกวิท  ภู่สุวรรณ หนองแครวมยาว คุณมานพ  จารุทรรศพิมล

คุณนิศรา  งามลาภ คุณพลวรรธน์  แสนปาง คุณบุศรา  รวยระรื่น คุณทนงศักดิ์  สอนสุข

คุณอรปรีญา  จิวเฉลิมมิตร คุณบุญชัย  จิวเฉลิมมิตร คุณสมเกียรติ  จิรสุวรรณกุล คุณพิพัฒ  ยะติน

คุณพรรณี  จิวเฉลิมมิตร ร้านอาหาร SUSHIPLANET คุณสาวิตรี  ฉัตรมาลีรัตน์ คุณสุพรรณี  แย้มยงค์

คุณสุภาณี  ผการัตน์ คุณรจิตต์  โสภา คุณธรา  ทรงพัฒนะโยธิน คุณละมูล  ตันต์ศิริ

คุณสมพร  โรจนตันติกุล คุณจันทร์ทิพย์  แซ่ก่ำ คุณธนิต  รัตนกำชัย คุณสมศักดิ์  คงเจียมศิริ

คุณอานันต์  โรจนตันติกุล คุณจันทรสิริ  สุนทรทิพย์ คุณจันทร์จิรา  แดงฉาย คุณรัชนีวดี  ปิ่นประดับ

ประธานสายต่างๆ

พระณนณัฏฐ์จารุธมฺโม  วัดสักใหญ่ พระครูใบฎีกากรี  สจฺจญาโณ  วัดสักใหญ่ พระกิตติศักดิ์  ปภัสสโร  วัดสักใหญ่

พระประพัฒน์  ลายทอง  วัดสักใหญ่ พระอภินันท์ มาแจ้ง  วัดสักใหญ่ พระเกริกพงษ์  เตชะธัมโม

พระพลศักดิ์  จันทสาโร และญาติมิตร พระอธิการสมนึก  วัดโพธิ์เผือก พระมหาหนึ่งฤทัย  นิพฺภโย  วัดราชสิงขร

พระอาจารย์อ้วน  วลฺลโภ  วัดดอนทราย พระอาจารย์พรเทพ  วรญาโณ  วัดห้วยโรง พระอาจารย์เฉอะ  วัดดอนทราย

พระมหาทวีศักดิ์  ฐิจฺตโต  วัดเชิงหวาย พระเอกพิสิษฐ์กร  ปวฑฺฒโน  วัดเชิงหวาย พระครูปลัดอำพัน  อมรธมโม

พระมหาสัมพันธ์ สิริโรจน์บริรักษ์  เจ้าอาวาสวัดเขาแร่

คุณสุรินทร์ - คุณอารีรัตน์ กลิ่นกุหลาบ คุณบรรหาร - คุณเตือนใจ สุขสุวรรณไพร นาวาอากาศเอกหญิงบุญรุ่ง ขำนวลทอง

ปลัด ชยานนท์  สุวรรณทรัพย์ (จ.นครราชสีมา) คุณจิระศักดิ์ - คุณนวลจันทร์  กลอยสวาท คุณฐิติวรรณ - Eric และครอบครัว Hallin

คุณอำนาจ  งามสุริยโรจน์ และครอบครัว คุณธนภรณ์  ทังสุนทร และครอบครัว คุณสมเกียรติ - คุณศิริพร  ศุภวรรธนะ

นาวาอากาศเอกเฉลิมพร ขำนวลทอง ร.ต.ต.คณิต  สัตถาพร (สน.หัวหมาก) ร.ต.ศักดิ์พงษ์ - คุณรัตนา ภูครองจิตร

คุณเอกรัฐ ทองกลาง คุณอำนาจ - คุณสงกรานต์  คำตัน คุณอรรัฐฐา  ตั้งเลิศวิชชา คุณวัชลีภรณ์  ไพรสนธิ์ (เจ๋ผา)

คุณสมเกียรติ - คุณสุนันท์ แก้วโสภา คุณสวัสดิ์ - คุณสำรวย บุญเลี้ยงมา คุณมนัส - คุณสมหมาย บุญเลี้ยงมา คุณธนพล - คุณทองสุข  สมิงแก้ว

คุณทองมัด - คุณละมูล  บุญเลี้ยงมา คุณจำรัส - คุณสำเริง บุญเลี้ยงมา คุณสมจิตร - คุณรัตนา บุญเลี้ยงมา คุณสงวน - คุณสมบัติ มหาวัง

คุณธนศักดิ์ - คุณประคอง บุญเลี้ยงมา คุณวินัย - คุณสุภาพร บุญเลี้ยงมา ผู้ใหญ่ธนกร - คุณหล้า อินทพันธ์ คุณอู๋ - คุณหนู แก้วมา

คุณสมเดช - คุณสมัย สุมาลัย            คุณบุญสืบ - คุณประนอม  เมืองโต คุณชัยยา - คุณแจ๋ว สุรีอาบ คุณพวน อินนุช

คุณจิรทีปต์ - คุณวารินทร์ ประกัน คุณพิมนภา สำเภา คุณวรีพร พงษ์เขียว คุณศุภกร ผาจีน

คุณปาริชาติ เปรื่องเดช คุณอรศิรป์ ตระการไทย คุณมนตรี - คุณศิริวรรณ  มีสุข ผอ.เล็ก - อ.สมจิต  ธนะชัย

คุณสุมณฑา  กีรติมาพงศ์ คุณวันชัย - คุณอารีย์  แสงทองแดง คุณประจวบ - คุณศรีไพร  ชัยชนะ คุณสุเทพ - คุณหนูพร  พวงศรี

คุณคงศักดิ์ - คุณกชพร  พวงศรี พ.ท.ฉัตรชัย - คุณลัดดา  วงษ์เกษม คุณกนกรัตน์  เรืองเวหา คุณสมชาติ - ผู้ใหญ่สำรวย พิมมณี

คุณสถิตย์ วงษ์สนิท คุณเผด็จภูมิ  อังอินทรสงฆ์ คุณยุทธนา  เชิดชูศิลป์ คุณบุญรักษา  กายาผาด

คุณทวีศักดิ์ ชมเฉื่อย คุณมะลิ บัวกาญจน์ คุณพงษ์เทพ  ศรีสุรางกูล คุณสหัทยา  ยาคุณ

พ.อ.จิรชัย  ไทรเมือง พ.อ.หญิงจงลักษณ์  ไทรเมือง น.ท.จารุวรรณ  ไทรเมือง คุณขวัญจิต  กลิ่นลำดวน

คุณแสงเดือน  กลิ่นลำดวน คุณจเด็ด  กลิ่นลำดวน        คุณอารีรัตน์  กลิ่นลำดวน คุณอัครินทร์  จิรภรเจริญสุข

คุณพีรญาพงษ์  ทวีวิรัตน์ กำนัน นันทวุฒิ  จีนาภักดิ์ คุณฉฎาณิศา  ชำนาญเวช คุณวงเดือน  ชมแสงจันทร์

คุณดรุณี  บุญสุข คุณกัญญา  ลิ้มเจริญสุข คุณณิพาธิภรณ์  ธนากูลฐานัส คุณมฑธรรม  นิ่งใจเย็น
คุณสุภาพร  พงษ์ปูชณีย์กูล คุณฐิตานันท์  สุธัญชัยตระกูล คุณผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์ คุณพัฒนา  เจริญพรรณ

คุณพรสม  ศุภวรรธนะ คุณอภิญญา  เหงาลิ้ม คุณศิริมา  เอี่ยมโต คุณพัชราภร  เจริญพรรณ

คุณจุฑามาศ  เกตุยั่งยืนวงศ์ เจ๋แอ๋ว (กะทิสด) โคราช คุณธนะสิทธิ์  ธีรศักดิ์อิสรา คุณจันทร์เพ็ญ  มั่งสาคร

คุณนิพนธ์  สมพื้น คุณอภิชาติ  พรหมจินดา คุณอรรถสิทธิ์  สงสรนะ คุณอำนาจ  ชำนาญ

คุณสวรรณี  มุติยารมย์ คุณเติมวงศ์  วรรณรัตย์ คุณก้องเกียรติ  อโณทัยไพบูลย์ คุณมานะ  สุดสงวน

คุณบุญนิยม  วิริยาทรพันธ์ คุณสมศักดิ์  วิริยาทรพันธ์ คุณบุญอยู่  บันฑิตกาวิท คุณบัวลา - คุณทัศนีย์  บางวิเศษ

คุณสมชาย - คุณอัญชลี  เตียวเจริญ คุณเอกวัชร  โพธิ์เอี่ยม คุณสมหมาย  คล่องใจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือญิ่งญิ่ง

ร้านผัดไทยน้องปุ๋ย (ลาดพร้าว 87) คุณนภัสกร  ศรีสารากร คุณพ่อน้อม - คุณแม่เฮียง  อยู่ยง คุณแม่พวน  เอี๊ยะสมบูรณ์

คุณกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณเดือนเพ็ญ  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณทศพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ ร้าน ช.รุ่งเรือง (ประตูสู่ปักษ์ใต้)
ด.ต.อุดมฤทธิ์  ศรีสารากร คุณพัชรินทร์  นาครินทร์ คุณศราวุธ - คุณสุดจิตร  อยู่ยง คุณกำพล  ภัทรดิลกรัตน์
คุณธณภัทร  ปานรัศมี คุณอรอุมา  ภูมิศิลป์ คุณชัยพร  ก่อเกียรติเจริญ คุณวิเศษ  สมานรักษ์

คุณอมร  สดิษฐ์รักษ์ คุณสมบุญ - คุณสุวรีย์  ผลเจิม คุณบุญส่ง  เพิ่มประเสริฐ คุณเจตนิพัทธ์  นนทราช (ชา) 

คุณภัทรกร  ลัคนทินวงศ์ คุณวิเชษฐ์  บุญประเสริฐ คุณธนัญธร  ปัญเจียง คุณศิรวัฒน์  ปัญเจียง

คุณนิภาฎา  ปัญเจียง คุณเกษรา  คงตระกูล คุณเพิ่มพงศ์  พึ่งเมือง คุณอดิศักดิ์  โพธิ์เบี้ยศรี

คุณศศิวรรณ  กลมกล่อม คุณอภิญญา  จูกระโทก คุณสุทธิชัย  ทองยศ คุณสมชาย  ไทรสงวน

นางเฉลียว  ไทรสงวน คุณอัมพร  ไทรสงวน คุณณภัทร  บุญอาจ คุณภูรีรัช  บางยี่ขัน

คุณปิยาพร  เมืองรมย์ คุณกรกช  เทียนทอง คุณสุนิสา  พิชา คุณสมควร  สิงห์งอย

คุณจันจิรา  เพลิทส์ ดร.ไชยวัฒน์  ไชยสุต คุณคณานันท์  ทวีโภค คุณศริน  วิวรรธน์สมบัติ

คุณน้ำฝน  เดชกังวาน คุณทองคำ  เกตุคำ คุณพรสุรีย์ และญาติมิตร คุณอรุชา  ดำรงเกียรติ

คุณภรสุรีย์  ธนาสิริทิพย์ พ.ต.อ.ณพพ์กฤษณ์  นิติพัฒน์ธนา ร.ท.ประสิทธิ์  สุดสัตย์ นางนภา  จำรูญ

คุณอฐิริยา  ณัฐวิภาตพงศ์ คุณปาริชาติ  กล้วยไม้ คุณพชรพร  พนมเขต นางสาวปิยมน  สุขกสิ

นายเกียรติศักดิ์  ศรีกิจวัฒนกุล หจก. สัตหีบ (๑๙๙๘) จ.อ.สืบศักดิ์  สุทธิสวัสดิ์ คุณสมเกียรติ  ปัญจนาพงศ์ชัย

คุณยุพาดี รัศมีรามา คุณอนันต์ คุณจันทนา สุขเสนา คุณวนพิชญ์ - คุณจิดาภา ลิขิตายน คุณบุญคิด - คุณโฉม ประกอบมิตร
คุณพรทิพย์ ประกอบมิตร คุณอานนท์ จันทร์แยง และครอบครัว คุณพรทิพย์ อาจหาญ คุณบัญญัติ บุญมาก

คุณพูนลาภ บัวกาญจน์ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ คุณสิริลักษณ์ โทไวยะ คุณกมลทิพย์ โทไวยะ

คุณเฉลา ม่วงรัตน์ คุณบุญส่ง แซ่ตั้ง คุณชอ้อน โทไวยะ คุณหรรษา รัศมีดารา

คุณสมศักดิ์ รัศมีดารา คุณแสงจันทร์ บัณฑิต คุณอัมพร สรรพสิทธิ์ คุณรฐา วรดาธนกิตต์

กรรมการประสานงาน

พระอาจารย์พิเศษ  อริยวิเสโส ๐๙๓-๙๑๕-๙๑๖๕
คุณเสฏฐวุฒิ  อยู่ยง ๐๘๑-๙๒๐-๔๖๘๓
คุณประดิษฐ สมิงแก้ว ๐๘๑-๖๔๖๑๙๓๙

หรือที่ www.watkhaolao.com
(รายนามและอักษรใดผิดพลาดตกหล่นทางคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)