Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ประวัติวัด

ประวัติวัด

ข้อมูลวัด

ชื่อวัด : วัดเขาหลาว

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

การก่อสร้าง :
เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาราว 400 กว่าปี จากการพิสูจน์อิฐซากฐาน
พระอุโบสถและฐานพระเจดีย์เก่าของนักโบราณคดี โดยมีหลักฐานสำคัญ ในสมัยต่อมาที่บ่งบอกความเป็นวัดได้อย่างชัดเจน คือ ประกาศพระราชทาน วิสุงคามสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2463

ลักษณะพื้นที่วัด :
เป็นที่ราบ มีเนินเขาอยู่ด้านหน้า พื้นที่รวม 64 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา

เจ้าอาวาส : พระเอกนรินทร์ กิตฺติสทฺโธ

สังกัด : มหานิกาย

ติดต่อ : พระเอกนรินทร์ กิตฺติสทฺโธ (เจ้าอาวาส) โทร. 081-175-5215 , พระจักรภูมิ โทร. 081-293-4379

ประวัติวัดโดยสังเขป

วัดเขาหลาวแต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดราชบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาราว 400 กว่าปี จากการพิสูจน์อิฐซากฐานพระอุโบสถที่เชิงเขา และฐานพระเจดีย์เก่าบนยอดเขาของนักโบราณคดี โดยมีหลักฐานสำคัญในสมัยต่อมาที่บ่งบอกความเป็นวัดได้อย่างชัดเจน คือ ประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2463

     วัดเขาหลาวมีพื้นที่รวมทั้งหมด 64 ไร่กว่า เมื่อแรกไม่สามารถระบุพิกัดของพื้นที่โดยรอบได้ เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของวัดได้อย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีการรังวัดที่ดินและปักหมุดเขตใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย

     แต่เดิมวัดเขาหลาวนั้น ในบางปีขาดพระมาจำพรรษา ทำให้มีสภาพเหมือนวัดร้าง ในยุคที่หลวงพ่อบุญ อิสสโร (พระครูประดิษฐ์นวการ) เจ้าอาวาสวัดวังมะนาว ยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เทียวไปเทียวมาที่วัดเขาหลาว เพื่อดูแลและมาปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัดเขาหลาวเป็นที่สัปปายะ เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐาน อีกทั้งท่านยังได้ปรารภให้ลูกศิษย์ฟังเป็นเชิงฝากฝังไว้ด้วยว่า วัดเขาหลาวเป็นวัดเก่าแก่สมควรจะดูแลและพัฒนาให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

     25 ปีที่ผ่านมา คณะสงฆ์อำเภอปากท่อได้มอบหมายให้เจ้าคณะตำบลวังมะนาว พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอวังมะนาว) ดำเนินการนำคณะสงฆ์เข้ามาดูแลพื้นที่และปฏิสังขรณ์วัดเขาหลาวจนถึงปัจจุบัน ต่อมาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ให้ยกวัดเขาหลาวขึ้นเป็นวัดที่มีพระจำพรรษา โดยแต่งตั้งพระอธิการสมชาย ตันติปาโล เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ซึ่งมีพระอาจารย์งาม รัตนญาโณ ประธานสงฆ์วัดถ้ำเพกา จ.นครราชสีมา เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดทั้งหมด

     และในปีเดียวกันนี้เอง วัดเขาหลาวก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่ มาอยู่จำพรรษาด้วย ซึ่งถือเป็นพรรษาที่ 53 ของพระคุณท่านฯ โดยทางวัดเขาหลาวได้ถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ยกพระคุณท่านฯ ขึ้นเป็นประธานสงฆ์วัดเขาหลาวไปด้วยพร้อมกัน

วัดเขาหลาว