Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อต่อเติมถาวรวัตถุที่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ณ วัดเขาหลาว วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

Loading image. Please wait


 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

เพื่อต่อเติมถาวรวัตถุที่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ณ วัดเขาหลาว เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน) เวลา ๑๓.๐๙ น.

********************************************************************

เนื่องด้วยวัดเขาหลาว ได้สร้างพระพุทธสัมพุทโธสีทอง (พระประธานองค์ใหญ่ของวัดเขาหลาว) ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๙๙ เมตร สูง ๒๔ เมตร ทั้งยังได้สร้างถาวรวัตถุของวัดเพิ่มเติม เช่น ศาลาเอนกประสงค์หลังใหญ่ วิหารหลวงปู่ทวด และวิหารเจ้าแม่กวนอิมพันมือ (สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง) รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกหลายรายการแต่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์ โดยมี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว พระอาจารย์งาม รตนญาโณ เป็นประธานดำเนินงานก่อสร้าง พระอธิการเอกนรินทร์ กิตฺติสทฺโธ เจ้าอาวาส ดังนั้นคณะสงฆ์วัดเขาหลาว คณะกรรมการ คณะศิษย์และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี เพื่อรวบรวมปัจจัยเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และความพร้อมในการใช้รับรองพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก 

ทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคล รุ่นทอดกฐินสามัคคี เหรียญ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ เพื่อมอบเป็นที่ระลึก แก่ท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน และเพื่อให้เกิดความสุข เกิดทรัพย์ เกิดความร่ำรวย มียศ มีเกียรติศักดิ์ศรี เจริญในหน้าที่ยิ่งๆ ขึ้นไป สว่างใจ สว่างธรรม ให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้มีไว้บูชา ปลุกเสกโดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดกฐินสามัคคี ๑ กอง กองละ ๑๐๐ บาท จะได้รับเหรียญหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ๑ องค์ สำหรับเจ้าภาพที่เป็นประธานสายจำนวน ๑ ชุด ๒๕ กอง จะได้รับวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อจำเนียรชุดกรรมการ ๑ องค์ จำนวน ๑๒ ชุด จะได้รับวัตถุมงคลชุดรองประธาน ๑ กล่อง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีพระพุทธสัมพุทโธ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คณะเจ้าภาพทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยเทอญ

ประธานทอดกฐิน

พลตรีณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง - พ.ต.อ.หญิงกัลยาณี  พฤกษารุ่งเรือง

             รองประธานทอดกฐิน                                                                  ประธานอุปถัมภ์

    พ.ต.อ.ยุทธนา ~ คุณจารุวรรณ  พฤกษารุ่งเรือง                                                     ดร.วิศิษฎ์ - คุณบุญทิพย์  คชสิทธิ์

      พลเรือตรีวราวุธ ~ คุณบังอร  พฤกษารุ่งเรือง                                                             คุณแม่ทวี   พฤกษารุ่งเรือง

             คุณมณเฑียร  พุ่มริ้ว และครอบครัว                                                                     คุณภรกานต์  ภานุสรณ์กุล

คณะศิษยานุศิษย์ต่างประเทศของ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ


คณะศิษย์อาจารย์โหน่งหมอเทวดา กอไผ่ ชลบุรี   คุณหงวด  แซ่อึ๋ง คุณสมพิศ  แซ่ก่ำ

เรืออากาศโททวี ~ คุณกฤษณา  นนท์เภท คุณทองหลาง   แพงศรีละคร คุณจินตนา  ปาจินะ

คุณจินตะนา  ทองน้อย  คุณเกษม ~ คุณอนงค์  สรศักดิ์เกษม คุณดวงดาว   วิบูลย์รุจิราพงษ์

คุณเสฏฐวุฒิ ~ พ.ต.อ.หญิง ณัฐฐินี  อยู่ยง คุณละม้าย  ศรีสารากร คุณเวชยันต์ ~ คุณธนิษฐา   ศรีสารากร

คุณแม่จำนง  ไทรเมือง คุณศักดิ์สิทธิ์   กลิ่นลำดวน  คุณอนุวัฒน์ ~ คุณสิริกาญจน์  รัตนกระจ่างธนัช

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ  จำกัด คุณชลอ ~ คุณสุภาณี  สุดประเสริฐ คุณพีรพล ~ คุณวิพัชญา  กิ่งพุทธพงษ์

คุณประเจิด ~ คุณสืบสาย  สุขแก้ว คุณณัฐกานต์   คชสิทธิ์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ~  คุณฐิตารีย์ ปัณฑุรอัมพร

คุณโชติกา   ไชยมณี คุณนพวรรณ  ชนะคุ้ม คุณประดิษฐ ~ คุณสุมาลี  สมิงแก้ว

คุณภาค  วราธนานันทน์ คุณอดิศักดิ์  อารยาภิชาติ คุณคงชาน(ผู้ใหญ่เบิ้ม) ~ คุณกฤษณา มาบรรฑิตสกุน

ครอบครัวเด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณสมพร  โรจนตันติกุล คุณอังศนา  โรจนตันติกุล

คุณเอื้ออังกูร  พงษ์เฉลิมโภคิน คุณอานันต์  โรจนตันติกุล คุณสมศักดิ์  คงเจียมศิริ และครอบครัว

คุณจันทร์ทิพย์  แซ่ก่ำ คุณธนิต  รัตนกำชัย คุณจันทรสิริ  สุนทรทิพย์

คุณจันทร์จิรา  แดงฉาย คุณณัฐชัย ตันตินวชัย คุณกษรัตน์  นิยมศิลป์

คุณประภัทรพงษ์  ฉายสิว คุณวิมล  สุขสวัสดิ์อำนวย คุณปราณี  จิวเฉลิมมิตร (ร้านรุ่งเรืองผลค้าข้าว)

ท้าวคำอู๊ด วิไชสุก คุณอู๊ด แฟลตคลองจั่น คุณปานรย์พิรัชย์ ~ คุณเบญจพร หฤทัยวรกุล

คุณนิคม ~ คุณวันทนา  กุมภีพงษ์ คุณบุญฤทธิ์ ~ คุณอรัญญา จิตต์เกื้อ คุณยงยุทธ ~ คุณมาลี  ธรรมวิโรจน์ศิริ

คุณเอกรัฐ  ทองกลาง พ.อ.จงรักษ์ ~ คุณรุ่งทิวา พวงมณี ครูผัน (แม่สอด)

คุณวรวรรณ  วงษ์ทอง คุณน้ำอ้อย ทำดี ร้านกษีราค้าวัสดุ

คุณอริทัศ   ม่วงทอง คุณรัชนีวดี  ปิ่นประดับ คุณสมชาย  ทอแสงมณี

คุณรสา  กาญจนสาย คุณอำพรรณ  จิรบุญมา คุณชนารดี  ยาคุ้มภัย

คุณวรรณ  ชนะมีชัย คุณสมเกียรติ  จิรสุวรรณกุล คุณอนุพงษ์ ~ คุณมณี  ยงกิจถาวร

คุณศิริศักดิ์  ยงกิจถาวร นายกอบต.สหัส   คำทอง อดีตนายกอบต.สุพิน  ธงไชย

กำนันกำธร  พงษ์ทวี ผู้ใหญ่จำนงค์  พานพลอยเพชร ผู้ใหญ่เฉลียว  ชูศรี

ผู้ใหญ่ปรีชา  คำวอน ผู้ใหญ่ณัฐวัชร์  สายัญรัตน์ คุณกฤตณัฐ ~ คุณอนงค์ลักษณ์ เทหะสุวรรณรัตน์
ประธานสายต่างๆ

พระพิเศษ อริยวิเสโส สำนักสงฆ์รังสีมัชฌิมา พระมหาสัมพันธ์ สิริโรจน์บริรักษ์  เจ้าอาวาสวัดเขาแร่ พระอธิการสมนึก วัดโพธิ์เผือก

พระครูใบฎีกากรี สจฺจญาโณ วัดสักใหญ่ พระณนณัฏฐ์ จารุธมฺโม วัดสักใหญ่ พระกิตติศักดิ์ ปภัสสโร วัดสักใหญ่ 

พระอาจารย์พรเทพ วรญาโณ วัดห้วยโรง พระประพัฒน์ ลายทอง วัดสักใหญ่ พระอภินันท์ มาแจ้ง  วัดสักใหญ่

พระพลศักดิ์ จันทสาโร และญาติมิตร พระอาจารย์อ้วน วลฺลโภ วัดดอนทราย พระบุญมี  วัดประดับ

พระมหาหนึ่งฤทัย  นิพฺภโย วัดราชสิงขร พระอาจารย์เฉอะ วัดดอนทราย พระครูปลัดอำพัน อมรธมโม

พระมหาทวีศักดิ์ ฐิจฺตโต วัดเชิงหวาย พระเอกพิสิษฐ์กร ปวฑฺฒโน วัดเชิงหวาย พระมหาสัมพันธ์ วัดดวงแข

พระมนัส วัดถ้ำเสือ คุณทัศนะ - พ.ต.ท.หญิงอัญชนา  สมบูรณ์นิรันดร์ บจก.แอคทีฟ เดคคอร์

คุณสุพรรณี   แย้มยงค์ ร้าน ช.รุ่งเรือง (ประตูสู่ปักษ์ใต้) คุณสุเทพ - คุณชนานันท์ ริมธนาเลิศ คุณณรงค์วิทย์   ยงกิจถาวร

คุณกัลยา  โพโต คุณบำรุง  โพธิ์ดี คุณปิติ  เตชาพิสุทธิ์ คุณจิตรา   ธีระชีพ 

คุณชัชชัย - คุณกฤชวรรณ์ จารุวรรณากร คุณอรปรีญา  จิวเฉลิมมิตร คุณสาวิตรี   ฉัตรมาลีรัตน์ คุณอำนาจ  คำตัน 

ร.อ.เกียรติศักดิ์ - คุณยุรี  ฉายชูวงษ์ คุณวัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์ คุณสุทิน  แซ่ล่าย คุณสุมลรัตน์  แซ่ล่าย

หจก. สัตหีบ (๑๙๙๘) คุณภัทรกร  วัชรกฤษฎ์ คุณสิริกร   วัชรกฤษฎ์ คุณเจตนิพัทธ์  นนทราช (ชา)

คุณประภพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณอดิศักดิ์  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณชัญญานุช  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณอารยา  เด่นวุฒิวรกาญจน์

คุณบุญชัย  จิวเฉลิมมิตร คุณรัชนีวดี  ปิ่นประดับ คุณพรรณี  จิวเฉลิมมิตร คุณชัยเกียรติ - คุณอุบลวดี  เกสรบัวทอง

ร้านอาหาร SUSHIPLANET คุณสุภาณี  ผการัตน์ คุณวรรณ  ชนะมีชัย คุณรจิตต์  โสภา

คุณจุฑามาศ   เกตุยั่งยืนวงศ์ คุณละมูล  ตันต์ศิริ คุณพิพัฒ  ยะติน ผอ.ปรีดา  แสงศรีจันทร์รัตน์ 

คุณธรา   ทรงพัฒนะโยธิน คุณชาญณรงค์ - คุณนิสา  สมาวงษ์ คุณวีระ - คุณพนิตนาฎ  ภัทรอานันท์ คุณสมศักดิ์  คงเจียมศิริ 

คุณเสาวนีย์   เบี้ยแก้ว คุณพ่อสง่า - คุณแม่จำเนียร  เกตุแก้ว คุณชัยชาญ - คุณเพยาว์   เข็มทอง คุณดนัยวัฒน์  เกตุแก้ว  

คุณอุษา  โรจน์อัศวมงคล คุณเอื้อฟ้า   เชียงสิน คุณปรารถนา   พิทักษ์สินธ์ คุณศิริพร  ฤทธิยงค์ 

คุณอุบลรัตน์  สุวรรณมา คุณอรรถพร - คุณพิพัฒน์ คุณเพ็ญนภา  ปากหวาน คุณมณฑิรา  ดรุณพันธ์ 

คุณปราณี   กิ่งทอง คุณสมพงษ์  จำปาทอง คุณอารียา   ประกอบสุข คุณกิตติพันธ์  ภูววีรานินทร์ 

คุณแม่ไพรัตน์  สุนทรมณี คุณทรงรัฐ  สุนทรมณี ผู้ใหญ่ปทิต - คุณจินตนา  สมิงแก้ว คุณธนพล - คุณทองสุข  สมิงแก้ว

คุณพัชระ  สำราญเดช (เทพ) คุณฐิติรัตน์  พึ่งประสบ คุณสมเกียรติ - คุณสุนันท์  แก้วโสภา คุณสวัสดิ์ - คุณสำรวย  บุญเลี้ยงมา

คุณมนัส - คุณสมหมาย  บุญเลี้ยงมา คุณสหัทยา  ยาคุณ คุณทองมัด - คุณละมูล บุญเลี้ยงมา คุณจำรัส - คุณสำเริง บุญเลี้ยงมา

คุณสงวน - คุณสมบัติ   มหาวัง คุณสมจิตร - คุณรัตนา  บุญเลี้ยงมา คุณธนศักดิ์ - คุณประคอง บุญเลี้ยงมา คุณวินัย - คุณสุภาพร บุญเลี้ยงมา

คุณอู๋ - คุณหนู แก้วมา คุณนิยม - คุณอ้อยใจ อุบลวัตร์ คุณสมเดช - คุณสมัย  สุมาลัย คุณชัยยา - คุณแจ๋ว  สุรีอาม

คุณสุรินทร์ - คุณอารีรัตน์  กลิ่นกุหลาบ คุณบุญสืบ - คุณประนอม  เมืองโต คุณวรีพร  พงษ์เขียว คุณบรรหาร - คุณเตือนใจ สุขสุวรรณไพร

คุณจิรทีปต์ - คุณวารินทร์  ประกัน ว่าที่ ร.ต. อัจฉริยะ  เปรื่องเดช คุณปาริชาติ  เปรื่องเดช คุณอรศิรป์  ตระการไทย

นาวาอากาศเอกเฉลิมพร  ขำนวลทอง นาวาอากาศเอกหญิงบุญรุ่ง ขำนวลทอง คุณสมจิตร ผาจีน คุณศุภกร  ผาจีน

คุณจักรธร  ผาจีน ร.ต.ศักดิ์พงษ์ - คุณรัตนา ภูครองจิตร คุณสถิตย์  วงษ์สนิท คุณเผด็จภูมิ  อังอินทรสงฆ์

คุณยุทธนา  เชิดชูศิลป์ ผู้ใหญ่สำรวย  พิมมณี คุณพิมนภา  สำเภา คุณพรชัย  ปลื้มจิต

คุณณภัทร์  ปลื้มจิต คุณชิดพงษ์  ปลื้มจิต คุณพวน  อินนุช คุณสมหมาย  สมทรัพย์

คุณอำนวย  โตสิงห์ คุณทวีศักดิ์  ชมเฉื่อย คุณมะลิ  บัวกาญจน์ คุณพรเทพ - คุณไพจิตต์  นันธนวัฒน์ 

คุณพงษ์เทพ  ศรีสุรางกูล พ.อ.จิรชัย  ไทรเมือง พ.อ.หญิง จงลักษณ์  ไทรเมือง พ.ต.อ.ณพพ์กฤษณ์ นิติพัฒน์ธนา

น.ท.จารุวรรณ ไทรเมือง ผ.ศ.นันทวรรณ  เภาจีน คุณจริยา  เภาจีน คุณขวัญจิต  กลิ่นลำดวน 

คุณแสงเดือน  กลิ่นลำดวน คุณจเด็ด กลิ่นลำดวน คุณอารีรัตน์ กลิ่นลำดวน คุณวงเดือน  ชมแสงจันทร์

ปลัดชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ (จ.นครราชสีมา)  กำนันนันทวุฒิ  จีนาภักดิ์ คุณฉฎาณิศา  ชำนาญเวช คุณณิพาธิภรณ์  ธนากูลฐานัส

คุณจิระศักดิ์ - คุณนวลจันทร์  กลอยสวาท     คุณดรุณี  บุญสุข คุณสุกัญญา  ลิ้มเจริญสุข คุณมฑธรรม  นิ่งใจเย็น

คุณฐิติวรรณ - Eric และครอบครัว Hallin     คุณบุญรักษา  กายาผาด คุณอัครินทร์  จิรภรเจริญสุข คุณผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์

คุณอำนาจ  งามสุริยโรจน์ และครอบครัว     คุณสุภาพร  พงษ์ปูชณีย์กูล คุณฐิตานันท์  สุธัญชัยตระกูล เจ๋แอ๋ว (กะทิสด) โคราช

คุณธนภรณ์ ทังสุนทร และครอบครัว คุณพรสม  ศุภวรรธนะ คุณสมเกียรติ – คุณศิริพร ศุภวรรธนะ คุณนิพนธ์  สมพื้น 

คุณอภิชาติ  พรหมจินดา คุณอภิญญา  เหงาลิ้ม คุณอรรถสิทธิ์  สงสรนะ คุณอำนาจ  ชำนาญ

คุณสวรรณี  มุติยารมย์ คุณเติมวงศ์  วรรณรัตย์ คุณก้องเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ คุณมานะ  สุดสงวน 

คุณบุญนิยม  วิริยาทรพันธ์ คุณสมศักดิ์  วิริยาทรพันธ์ คุณบุญอยู่  บันฑิตกาวิท คุณบัวลา - คุณทัศนีย์  บางวิเศษ

คุณเอกวัชร  โพธิ์เอี่ยม คุณสมหมาย  คล่องใจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ญิ่งญิ่ง คุณสมชาย – คุณอัญชลี เตียวเจริญ 

คุณบุญส่ง  เพิ่มประเสริฐ ร้านผัดไทยน้องปุ๋ย (ลาดพร้าว 87) คุณนภัสกร  ศรีสารากร คุณพ่อน้อม - คุณแม่เฮียง  อยู่ยง 

คุณแม่พวน  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณเดือนเพ็ญ  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณทศพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ 

ครูสำราญ   มูลคุตร คุณพัฒนา  เจริญพรรณ คุณพัชราภร  เจริญพรรณ พ.ต.อ.ธเนศ - คุณบงกช  เทพสุด

คุณพีรญาพงษ์  ทวีวิรัตน์ คุณศิริมา  เอี่ยมโต เจ๋ผา คุณอรรัฐฐา ตั้งเลิศวิชชา

ร.ต.อ.คณิต สัตถาพร (สน.หัวหมาก) ด.ต.อุดมฤทธิ์  ศรีสารากร นายกอบต.เมี้ยน – คุณมะลิ  ดวงเนตร ผู้ใหญ่สมาน ดวงเนตร 

คุณอิทธิพล - คุณชานินันท์ บ้วนนอก คุณชัชชัย - คุณศิริรัตน์ สฤษดิ์อภิรักษ์ คุณบุศรินทร์ ดวงเนตร คุณศราวุธ - คุณสุดจิตร  อยู่ยง 

คุณกำพล  ภัทรดิลกรัตน์ คุณนภัสสร  ดวงเนตร คุณธณภัทร  ปานรัศมี คุณอรอุมา  ภูมิศิลป์ 

คุณชัยพร  ก่อเกียรติเจริญ คุณวิเศษ  สมานรักษ์ คุณอมร สดิษฐ์รักษ์ คุณสมบุญ - คุณสุวรีย์ ผลเจิม 

คุณพัชรินทร์ นาครินทร์ คุณภัทรกร  ลัคนทินวงศ์ คุณวิเชษฐ์  บุญประเสริฐ คุณธนัญธร  ปัญเจียง 

คุณศิรวัฒน์  ปัญเจียง คุณวีระ - คุณพนิตนาฎ  ภัทรอานันท์ คุณนิภาฎา  ปัญเจียง คุณเกษรา  คงตระกูล 

คุณเพิ่มพงศ์  พึ่งเมือง คุณอดิศักดิ์  โพธิ์เบี้ยศรี คุณศศิวรรณ  กลมกล่อม คุณอภิญญา  จูกระโทก 

คุณสุทธิชัย  ทองยศ คุณสมชาย  ไทรสงวน คุณเฉลียว  ไทรสงวน คุณอัมพร  ไทรสงวน 

คุณณภัทร  บุญอาจ คุณภูรีรัช  บางยี่ขัน คุณปิยาพร เมืองรมย์ คุณกรกช  เทียนทอง 

คุณสุนิสา  พิชา คุณสมควร  สิงห์งอย คุณจันจิรา  เพลิทส์ ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต 

คุณคณานันท์  ทวีโภค คุณศริน  วิวรรธน์สมบัติ คุณน้ำฝน  เดชกังวาน คุณทองคำ  เกตุคำ 

คุณพรสุรีย์ และญาติมิตร คุณอรุชา  ดำรงเกียรติ คุณภรสุรีย์  ธนาสิริทิพย์ คุณศุภชัย  สงบจิตต์

ร.ท.ประสิทธิ์ สุดสัตย์ คุณนภา  จำรูญ คุณอฐิริยา ณัฐวิภาตพงศ์ คุณปาริชาติ กล้วยไม้ 

คุณพชรพร  พนมเขต คุณปิยมน สุขกสิ คุณเกียรติศักดิ์ ศรีกิจวัฒนกุล คุณวัชลีภรณ์  ไพรสน

จ.อ.สืบศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์ คุณสมเกียรติ  ปัญจนาพงศ์ชัย คุณธนะสิทธิ์  ธีรศักดิ์อิสรา คุณจันทร์เพ็ญ มั่งสาคร

คุณรัตตภาภรณ์  ฉันทนาวิวัฒโชติ คุณนุชจรี  ตั้งทรัพย์อนันท์ คุณกัณฑภรณ์  สมพงษ์ คุณศศกร  ปานสายลม

คุณประดิษฐ์  ช้อยขุนทด คุณตรีทิพย์นิภา  อุดมศรี

กรรมการประสานงาน

พระอธิการเอกนรินทร์  กิตฺติสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ๐๘๑-๑๗๕-๕๒๑๕
พระสมบูรณ์  ฐิตปญฺโญ ๐๘๑-๘๘๘-๔๑๙๗

พระประสาร  ปสนฺโน ๐๘๘-๗๒๒-๓๒๙๒
พระจักรภูมิ  จกฺกวโร ๐๘๑-๒๙๓-๔๓๗๙

ทนายเสฏฐวุฒิ  อยู่ยง ๐๙๙-๒๙๑-๖๓๙๔
ทนายเวชยันต์  ศรีสารากร ๐๙๙-๔๓๘-๗๖๖๖

หรือที่ www.watkhaolao.com
(รายนามและอักษรใดผิดพลาดตกหล่น ทางคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)