Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

Loading image. Please wait


 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

เพื่อต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา  ต.ซับสนุ่น  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

วันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (ตรงกับ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)  เวลา ๑๓.๐๙ น.

************************************************************************************

เนื่องด้วยสำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาสีลเสฏฺโฐ ขนาดกว้าง ๓๐  เมตร ยาว ๖๕ เมตร เพื่อเป็นการรองรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาบำเพ็ญบุญในพระศาสนา  แต่ด้วยความศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนเข้ามามากไม่เพียงพอต่อการรองรับ จึงได้ขยายศาลาเอนกประสงค์ด้านหลังออกไปอีก กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๔๕ เมตร ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจึงได้จัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อนำทุนทรัพย์ไปดำเนินการสร้างศาลาสีลเสฏฺโฐต่อไป

นอกจากนี้ทางสำนักสงฆ์ยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลตะกรุด “ ทรัพย์คู่บารมี”  เพื่อให้มีความสุข มีทรัพย์ ร่ำรวย คู่บารมียิ่งๆ ขึ้นไป แก่ผู้มีไว้บูชา พุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ  เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดกฐินสามัคคี ๑ กอง กองละ ๑๐๐ บาท จะได้รับตะกรุดทรัพย์คู่บารมี ๑ ดอก สำหรับเจ้าภาพซึ่งเป็นประธานสาย จำนวน ๑ ชุด (๒๕ กอง) จะได้รับวัตถุมงคลตะกรุดชุดกรรมการ ๑ ดอก หากเป็นเจ้าภาพจำนวน ๑๒ ชุด (๒๕*๑๒)  จะได้รับวัตถุมงคลชุดรองประธาน ๑ กล่อง
   ดังนั้น ทางวัดจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  เพื่อเป็นบุญกุศลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  จงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเจริญด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยเทอญ

 

ประธานอุปถัมภ์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏฺโฐ
ประธานดำเนินงาน
พระอาจารย์งาม  รตนญาโณ
ประธานทอดกฐิน
คุณภรกานต์  ภานุสรณ์กุล
รองประธานอุปถัมภ์
คุณหงวด  แซ่อึ๋ง   ~   คุณสมพิศ  แซ่ก่ำ

 

รองประธาน

คุณทองหลาง  แพงศรีละคร บริษัท ทัสโก้ทราโฟ จำกัด นายแพทย์ชัยรัตน์  ปัณฑุรอัมพร คุณภาค  วราธนานันทน์

คุณวีระ ~ คุณพนิตนาฎ  ภัทรอานันท์ บจก.แอคทีฟเดคคอร์ คุณวิมล  สุขสวัสดิ์อำนวย ครอบครัวเด่นวุฒิวรกาญจน์

คุณคงชาน (ผู้ใหญ่เบิ้ม) ~ คุณกฤษณา  มาบรรฑิตสกุน คุณณรงค์วิทย์  ยงกิจถาวร คุณกัลยา  โพโต คุณบำรุง  โพธิ์ดี

คุณประดิษฐ ~ คุณสุมาลี  สมิงแก้ว (ลานสนามพืชผล) คุณปิติ  เตชาพิสุทธิ์ คุณจิตรา  ธีระชีพ คุณจินตนา  ทองน้อย

คุณปราณี  จิวเฉลิมมิตร (ร้านรุ่งเรืองผลค้าข้าว) คุณเสาวนีย์  เบี้ยแก้ว  คุณพ่อสง่า ~ คุณแม่จำเนียร  เกตุแก้ว
คุณชัยชาญ ~ คุณเพยาว์  เข็มทอง  คุณอนุวัฒน์ ~ คุณสิริกาญจน์  รัตนกระจ่างธนัช คุณดนัยวัฒน์  เกตุแก้ว คุณอุษาโรจน์  อัศวมงคล คุณเอื้อฟ้า  เชียงสิน   พลตรี ณรงค์ ~ พ.ต.อ.หญิง กัลยาณี  พฤกษารุ่งเรือง  คุณแม่ทวี  พฤกษารุ่งเรือง  พ.ต.อ.ยุทธนา ~ คุณจารุวรรณ  พฤกษารุ่งเรือง นาวาเอกวรวุธ ~ คุณบังอร  พฤกษารุ่งเรือง คุณปานรย์พิรัชย์ ~ คุณเบญจพร  หฤทัยวรกุล คุณมณเฑียร  พุ่มริ้ว และครอบครัว คุณปรารถนา  พิทักษ์สินธ์ คุณศิริพร  ฤทธิยงค์
คุณณัฐชัย  ตันตินวชัย ~ คุณกษรัตน์  นิยมศิลป์ คุณอรรถพร ~ คุณพิพัฒน์ คุณเพ็ญนภา  ปากหวาน คุณอุบลรัตน์  สุวรรณมา คุณสืบศักดิ์ ~ คุณสุรัชดา  หลายทอง คุณปราณี  กิ่งทอง คุณอารียา  ประกอบสุข คุณมณฑิรา  ดรุณพันธ์ คุณกฤตณัฐ ~ คุณอนงค์ลักษณ์  เทหะสุวรรณรัตน์ คุณแม่ไพรัตน์  สุนทรมณี คุณทรงรัฐ  สุนทรมณี คุณกิตติพันธ์  ภูววีรานินทร์ คุณยงยุทธ ~ คุณมาลี  ธรรมวิโรจน์ศิริ คุณเกษม ~ คุณอนงค์  สรศักดิ์เกษม คุณเสฏฐวุฒิ ~ พ.ต.อ.หญิงณัฐฐินี  อยู่ยง คุณดวงดาว  วิบูลย์รุจิราพงษ์ นาวาตรีจงรักษ์ ~ คุณรุ่งทิวา  พวงมณี คุณธวัชชัย ~ คุณวารุณี   ฉัตรบวรพิทักษ์ คุณเวชยันต์ ~ คุณธนิษฐา  ศรีสารากร คุณอู๊ด  แฟลตคลองจั่น  คุณนิคม ~ คุณวันทนา  กุมภีพงษ์ คุณบุญฤทธิ์ ~ คุณอรัญญา  จิตต์เกื้อ คุณบูรพา  ใจเครือ ท้าวคำอู๊ด  วิไชสุก คุณสุเทพ ~ คุณชนานันท์  ริมธนาเลิศ คุณวรวรรณ  วงษ์ทอง คุณน้ำอ้อย  ทำดี ร้านกษีราค้าวัสดุ  คุณสุทิน  แซ่ล่าย คุณสุมลรัตน์  แซ่ล่าย ร.อ.เกียรติศักดิ์ - คุณยุรี  ฉายชูวงษ์ คุณวัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์

คุณยศวริศ   ม่วงทอง คุณแม่จำนง  ไทรเมือง คุณศักดิ์สิทธิ์  กลิ่นลำดวน คุณปรีดา  แสงศรีจันทร์รัตน์

คุณภัทรกร  วัชรกฤษฎ์ คุณสิริกร  วัชรกฤษฎ์ คุณทรงวุฒิ  มาบรรฑิตสกุน คุณสมศักดิ์ ~ คุณมนัสภร  พันชนะ

คุณไพโรจน์  คงอานนท์ และครอบครัว คุณภัทร  น้อยสันเทียะ คุณสิทธิโชค  มาบรรฑิต คุณณีรนุช  เรืองธารา

คุณข้าวปั้น  แก้วเกิด คุณพน  ละครพน คุณโฉมยงค์  วิรุณพันธ์ และครอบครัว คุณสิทธิโชค  มาบรรฑิต

คุณณัฐยา  จำปาทอง คุณธรรม  เนาว์ราช คุณเด่น  ทองอ่อน คุณพีรวัส  จำปาทอง

ร.ต.ท.สุพล  แวงชัยภูมิ ผู้ใหญ่ปทิต ~ คุณจินตนา  สมิงแก้ว คุณอ๊อด  จันมะลิ คุณสำรวย  แก้วมา  

คุณครน  โพธิ์ทิกุล คุณทองปิ่น  เนาว์ราช คุณธนบัติ  ทัพช่วยกลาง คุณเจนจิรา  จำปาทอง

คุณศรศิลป์ พิจารณ์ คุณไพบูลย์ ~ คุณขวัญจิตร  พุทพันธ์ คุณสุวรรณ  แสงชะตา คุณบุญเรือง  แสนหาร

คุณสมศักดิ์ ~ คุณสังวาล  แก่นพุดซา ผู้ใหญ่เสนาะ  อินทพันธ์ ผู้ช่วยสุพล  ปราศจาก คุณประสิทธิ์  พุ่มพวง

คุณยศ  ต้นคำ คุณสุดใจ  แสงอินทร์ คุณอภิรัฐ ~ คุณสุภรัตน์  สินประสม คุณลำพึง  จำปาทอง

คุณนิพนธ์  จำปาทอง คุณวรรธนะ  แก้วเกิด คุณอังคาร  บุปผามะตะนัง คุณลอ  ทุ่งไธสงค์

คุณสะอาด  บ่อวิน คุณสนอง  ทองหล่อ คุณสังวาล  จันทบูรณ์ คุณอัษญาดา  บุญเลี้ยงมา และครอบครัวคุณบุญมาก  บัวแดง คุณสมพงษ์  จำปาทอง คุณพัด  อรุณบน คุณคำพัน  อุรณบาง

คุณวาสนา  อุรณบาง คุณสมบัติ  อุรณบาง คุณสุนทร  เนื้อยาดี คุณฉวี  เนื้อยาดี

คุณเพ็ญศรี  เนื้อยาดี คุณวรรณา  เนื้อยาดี คุณมานพ ~ คุณสุรัสวดี  ประกัน คุณเสกสรร ~ คุณชุติมา  ประกัน

คุณสุรชัย ~ คุณจุฑารัตน์  ประกัน คุณเอนิว ~ คุณสายรุ้ง  คาปริคติ คุณเมาริเชียง  คาปริคติ คุณสำรวย ~ คุณสังวาลย์  ประกัน

คุณสิรินทิพย์  ประกัน คุณศิวรุฬห์  ศิลปวัฒนกุล เด็กชายกัญจน์  ศิลปวัฒนกุล คุณถิรวัฒน์  อนุพันธ์

คุณวสะ  อนุพันธ์ คุณดวงเดือน  หงษ์อุบล คุณเตือนใจ  ม่วงเขียว คุณสนธยา ~ คุณสุพัตรา

คุณสัจจะ ~ คุณน้ำฝน  สอนสุข ดาบตำรวจโกวิท  ภู่สุวรรณ หนองแครวมยาว คุณมานพ  จารุทรรศพิมล

คุณนิศรา  งามลาภ คุณพลวรรธน์  แสนปาง คุณบุศรา  รวยระรื่น คุณทัชพล ~ คุณอมรรัตน์  ขาวเอี่ยม

คุณเชิง ~ คุณสมจิตร  กลิ่นอุบล น.ส.อาทิตยา ~ ด.ช.ศรุต  ม่วงเขียว คุณบวรพัฒน์ ~ คุณวริวสา  นันทวิสิทธิ์ คุณทนงศักดิ์  สอนสุข คุณชัชชัย ~ คุณกฤชวรรณ์  จารุวรรณากร คุณชัยเกียรติ ~ คุณอุบลวดี  เกสรบัวทอง คุณอรปรีญา  จิวเฉลิมมิตร คุณบุญชัย  จิวเฉลิมมิตร คุณพรรณี  จิวเฉลิมมิตร ร้านอาหาร SUSHIPLANET คุณสาวิตรี  ฉัตรมาลีรัตน์ คุณสุพรรณี  แย้มยงค์

คุณสุภาณี  ผการัตน์ คุณอดิศักดิ์  อารยาภิชาติ คุณรจิตต์  โสภา คุณจุฑามาศ  เกตุยั่งยืนวงศ์

คุณธรา  ทรงพัฒนะโยธิน คุณละมูล  ตันต์ศิริ คุณพิพัฒ  ยะติน คุณชาญณรงค์ ~ คุณนิสา  สมาวงษ์

คุณเอื้ออังกูร  พงษ์เฉลิมโภคิน คุณอังศนา  โรจนตันติกุล คุณสมพร  โรจนตันติกุล คุณจันทร์ทิพย์  แซ่ก่ำ

คุณธนิต  รัตนกำชัย คุณสมศักดิ์  คงเจียมศิริ คุณอานันต์  โรจนตันติกุล คุณจันทรสิริ  สุนทรทิพย์

คุณจันทร์จิรา  แดงฉาย คุณรัชนีวดี  ปิ่นประดับ คุณสมชาย  ทอแสงมณี คุณวรรณ  ชนะมีชัย

คุณสมเกียรติ  จิรสุวรรณกุล คุณอนุพงษ์ ~ คุณมณี  ยงกิจถาวร คุณศิริศักดิ์  ยงกิจถาวร

ประธานสายต่างๆ

พระณนณัฏฐ์จารุธมฺโม  วัดสักใหญ่ พระครูใบฎีกากรี  สจฺจญาโณ  วัดสักใหญ่ พระกิตติศักดิ์  ปภัสสโร  วัดสักใหญ่ พระประพัฒน์  ลายทอง  วัดสักใหญ่ พระอภินันท์มาแจ้ง  วัดสักใหญ่ พระเกริกพงษ์  เตชะธัมโม พระพลศักดิ์  จันทสาโร และญาติมิตร พระอธิการสมนึก  วัดโพธิ์เผือก พระมหาหนึ่งฤทัย  นิพฺภโย  วัดราชสิงขร พระอาจารย์อ้วน  วลฺลโภ  วัดดอนทราย พระอาจารย์พรเทพ  วรญาโณ  วัดห้วยโรง พระอาจารย์เฉอะ  วัดดอนทราย พระมหาทวีศักดิ์  ฐิจฺตโต  วัดเชิงหวาย พระเอกพิสิษฐ์กร  ปวฑฺฒโน  วัดเชิงหวาย พระครูปลัดอำพัน  อมรธมโม พระมหาสัมพันธ์สิริโรจน์บริรักษ์  เจ้าอาวาสวัดเขาแร่ คุณเอกรัฐ ทองกลาง คุณอำนาจ - คุณสงกรานต์  คำตัน คุณอรรัฐฐา  ตั้งเลิศวิชชา คุณวัชลีภรณ์  ไพรสนธิ์ (เจ๋ผา) คุณธนพล - คุณทองสุข  สมิงแก้ว คุณสมเกียรติ - คุณสุนันท์ แก้วโสภา คุณสวัสดิ์ - คุณสำรวย บุญเลี้ยงมา คุณมนัส - คุณสมหมาย บุญเลี้ยงมา คุณทองมัด - คุณละมูล  บุญเลี้ยงมา คุณจำรัส - คุณสำเริง บุญเลี้ยงมา คุณสงวน - คุณสมบัติ มหาวัง คุณสมจิตร - คุณรัตนา บุญเลี้ยงมา

คุณธนศักดิ์ - คุณประคอง บุญเลี้ยงมา คุณวินัย - คุณสุภาพร บุญเลี้ยงมา คุณอู๋ - คุณหนู แก้วมา ผู้ใหญ่ธนกร - คุณหล้า อินทพันธ์ คุณสมเดช - คุณสมัย สุมาลัย คุณชัยยา - คุณแจ๋ว สุรีอาบ คุณสุรินทร์ - คุณอารีรัตน์ กลิ่นกุหลาบ คุณบุญสืบ - คุณประนอม  เมืองโต คุณวรีพร พงษ์เขียว คุณบรรหาร - คุณเตือนใจ สุขสุวรรณไพร คุณจิรทีปต์ - คุณวารินทร์ ประกัน ว่าที่ ร.ต. อัจฉริยะ เปรื่องเดช คุณปาริชาติ เปรื่องเดช คุณอรศิรป์ ตระการไทย คุณมนตรี - คุณศิริวรรณ  มีสุข ผอ.เล็ก - อ.สมจิต  ธนะชัย

คุณสุมณฑา  กีรติมาพงศ์ คุณวันชัย - คุณอารีย์  แสงทองแดง คุณประจวบ - คุณศรีไพร  ชัยชนะ คุณสุเทพ - คุณหนูพร  พวงศรี

คุณคงศักดิ์ - คุณกชพร  พวงศรี คุณกนกรัตน์  เรืองเวหา พ.ท.ฉัตรชัย - คุณลัดดา  วงษ์เกษม นาวาอากาศเอกเฉลิมพร ขำนวลทอง นาวาอากาศเอกหญิงบุญรุ่ง ขำนวลทอง คุณสมจิตร ผาจีน คุณศุภกร ผาจีน คุณจักรธร ผาจี

ร.ต.ศักดิ์พงษ์ - คุณรัตนา ภูครองจิตร คุณสถิตย์ วงษ์สนิท คุณเผด็จภูมิ  อังอินทรสงฆ์ คุณยุทธนา  เชิดชูศิลป์

คุณสมชาติ - ผู้ใหญ่สำรวย พิมมณี คุณพิมนภา สำเภา คุณพรชัย ปลื้มจิต คุณณภัทร์ ปลื้มจิต

คุณชิดพงษ์ ปลื้มจิต คุณพวน อินนุช คุณสมหมาย สมทรัพย์ คุณอำนวย โตสิงห์

คุณทวีศักดิ์ ชมเฉื่อย คุณมะลิ บัวกาญจน์ คุณพงษ์เทพ  ศรีสุรางกูล คุณสหัทยา  ยาคุณ

พ.อ.จิรชัย  ไทรเมือง พ.อ.หญิงจงลักษณ์  ไทรเมือง น.ท.จารุวรรณ  ไทรเมือง คุณขวัญจิต  กลิ่นลำดวน

คุณแสงเดือน  กลิ่นลำดวน คุณจเด็ด  กลิ่นลำดวน ปลัด ชยานนท์  สุวรรณทรัพย์ (จ.นครราชสีมา) คุณอารีรัตน์  กลิ่นลำดวน

คุณพีรญาพงษ์  ทวีวิรัตน์ กำนัน นันทวุฒิ  จีนาภักดิ์ คุณฉฎาณิศา  ชำนาญเวช คุณวงเดือน  ชมแสงจันทร์

คุณจิระศักดิ์ - คุณนวลจันทร์  กลอยสวาท คุณดรุณี  บุญสุข คุณกัญญา  ลิ้มเจริญสุข คุณณิพาธิภรณ์  ธนากูลฐานัส

คุณฐิติวรรณ - Eric และครอบครัว Hallin คุณบุญรักษา  กายาผาด คุณอัครินทร์  จิรภรเจริญสุข คุณมฑธรรม  นิ่งใจเย็น

คุณอำนาจ  งามสุริยโรจน์ และครอบครัว คุณสุภาพร  พงษ์ปูชณีย์กูล คุณฐิตานันท์  สุธัญชัยตระกูล คุณผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์

คุณธนภรณ์  ทังสุนทร และครอบครัว คุณพรสม  ศุภวรรธนะ คุณสมเกียรติ - คุณศิริพร  ศุภวรรธนะ คุณอภิญญา  เหงาลิ้ม

คุณประภพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณอดิศักดิ์  เด่นวุฒิวรกาญจน์ คุณชัญญานุช  เด่นวุฒิวรกาญจน์ เจ๋แอ๋ว (กะทิสด) โคราช

คุณนิพนธ์  สมพื้น คุณอภิชาติ  พรหมจินดา คุณอรรถสิทธิ์  สงสรนะ คุณอำนาจ  ชำนาญ

คุณสวรรณี  มุติยารมย์ คุณเติมวงศ์  วรรณรัตย์ คุณก้องเกียรติ  อโณทัยไพบูลย์ คุณมานะ  สุดสงวน

คุณบุญนิยม  วิริยาทรพันธ์ คุณสมศักดิ์  วิริยาทรพันธ์ คุณบุญอยู่  บันฑิตกาวิท คุณบัวลา - คุณทัศนีย์  บางวิเศษ

คุณเอกวัชร  โพธิ์เอี่ยม คุณสมหมาย  คล่องใจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือญิ่งญิ่ง คุณสมชาย - คุณอัญชลี  เตียวเจริญ

ร้านผัดไทยน้องปุ๋ย (ลาดพร้าว 87) คุณนภัสกร  ศรีสารากร คุณพ่อน้อม - คุณแม่เฮียง  อยู่ยง คุณแม่พวน  เอี๊ยะสมบูรณ์

คุณกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณเดือนเพ็ญ  เอี๊ยะสมบูรณ์ คุณทศพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ ร้าน ช.รุ่งเรือง (ประตูสู่ปักษ์ใต้) 

คุณพัฒนา  เจริญพรรณ คุณพัชราภร  เจริญพรรณ คุณศิริมา  เอี่ยมโต ร.ต.ต.คณิต  สัตถาพร (สน.หัวหมาก) 

ด.ต.อุดมฤทธิ์  ศรีสารากร คุณพัชรินทร์  นาครินทร์ คุณศราวุธ - คุณสุดจิตร  อยู่ยง คุณกำพล  ภัทรดิลกรัตน์

คุณธณภัทร  ปานรัศมี คุณอรอุมา  ภูมิศิลป์ คุณชัยพร  ก่อเกียรติเจริญ คุณวิเศษ  สมานรักษ์

คุณอมร  สดิษฐ์รักษ์ คุณสมบุญ - คุณสุวรีย์  ผลเจิม คุณบุญส่ง  เพิ่มประเสริฐ คุณเจตนิพัทธ์  นนทราช (ชา) 

คุณภัทรกร  ลัคนทินวงศ์ คุณวิเชษฐ์  บุญประเสริฐ คุณธนัญธร  ปัญเจียง คุณศิรวัฒน์  ปัญเจียง

คุณนิภาฎา  ปัญเจียง คุณเกษรา  คงตระกูล คุณเพิ่มพงศ์  พึ่งเมือง คุณอดิศักดิ์  โพธิ์เบี้ยศรี

คุณศศิวรรณ  กลมกล่อม คุณอภิญญา  จูกระโทก คุณสุทธิชัย  ทองยศ คุณสมชาย  ไทรสงวน

นางเฉลียว  ไทรสงวน คุณอัมพร  ไทรสงวน คุณณภัทร  บุญอาจ คุณภูรีรัช  บางยี่ขัน

คุณปิยาพร  เมืองรมย์ คุณกรกช  เทียนทอง คุณสุนิสา  พิชา คุณสมควร  สิงห์งอย

คุณจันจิรา  เพลิทส์ ดร.ไชยวัฒน์  ไชยสุต คุณคณานันท์  ทวีโภค คุณศริน  วิวรรธน์สมบัติ

คุณน้ำฝน  เดชกังวาน คุณทองคำ  เกตุคำ คุณพรสุรีย์ และญาติมิตร คุณอรุชา  ดำรงเกียรติ

คุณภรสุรีย์  ธนาสิริทิพย์ พ.ต.อ.ณพพ์กฤษณ์  นิติพัฒน์ธนา ร.ท.ประสิทธิ์  สุดสัตย์ นางนภา  จำรูญ

คุณอฐิริยา  ณัฐวิภาตพงศ์ คุณปาริชาติ  กล้วยไม้ คุณพชรพร  พนมเขต นางสาวปิยมน  สุขกสิ

นายเกียรติศักดิ์  ศรีกิจวัฒนกุล หจก. สัตหีบ (๑๙๙๘) จ.อ.สืบศักดิ์  สุทธิสวัสดิ์ คุณสมเกียรติ  ปัญจนาพงศ์ชัย

คุณธนะสิทธิ์  ธีรศักดิ์อิสรา คุณจันทร์เพ็ญ  มั่งสาคร


กรรมการประสานงาน

zf factory best fake rolex watches uk

swiss made replica watches for men and women
พระพิเศษ  อริยวิเสโส (๐๘๑)-๙๙๕-๒๔๖๙
พระสมชาย  ตนฺติปาโล (๐๘๗)-๘๐๙-๐๕๘๗

คุณเสฏฐวุฒิ  อยู่ยง (๐๘๑)-๙๒๐-๔๖๘๓
คุณประเวช  อยู่ยง (๐๘๑)-๙๓๓-๖๙๐๐
คุณสุชาติ  อยู่ยง (๐๘๑)-๙๔๔-๑๖๒๗

หรือที่ www.watkhaolao.com

(รายนามและอักษรใดผิดพลาดตกหล่นทางคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)


smrtovnica ba visoko sarajevo trebinje travnik bihac visoko mostar jastuci madraci cvijeće horoscope vicevi sanovnik horoskop recepti sound test sound check cosmetics beauty blumen lektire lektira knjige blogger free templates blogger templates kalkulator sound test sound check medicina lijekovi rezepte